Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

6 kwietnia 2023

MZBM w Dąbrowie Górniczej zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na doradztwie w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy przygotowaniu, ogłoszeniu i rozstrzygnięciu postępowania o wartości przekraczającej progi unijne oraz pomocy technicznej związanej z publikacją ogłoszeń wymaganych ustawą Pzp.

Zapraszam do przedstawienia oferty cenowej /ceny ryczałtowej/ za ww. usługę.

Termin realizacji: maj-sierpień 2023 r. (tj. czas przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia).

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU.

1) Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

2) Ofertę/ wycenę za realizację ww. usługi będącej przedmiotem zapytania należy przesłać adres e-mail: m.bajor@mzbm.com.pl do końca dnia 17.04.2023 r.

3) Szacując wartość przedmiotu zapytania należy podawać ceny netto i brutto, z uwzględnieniem wartości ewentualnego podatku od towarów i usług. W przypadku złożenia wyceny przez osobę fizyczną cena powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które to Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić.

4) Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania lub wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania (niezbędne do przekazania z punktu widzenia wyceniającego) należy kierować pod adres e-mail: m.bajor@mzbm.com.pl lub numer telefonu: 32 260 86 19.