O nas

Misją Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Kilka słów o naszej przeszłości…

14 marca 1951 roku, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dąbrowie Górniczej wydało zarządzenie w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Ten ważny akt prawny i organizacyjny poprzedziło kilka istotnych wydarzeń, które warto przytoczyć.

Z chwilą zakończenia II Wojny Światowej, ówczesne władze naszego miasta otrzymały do zagospodarowania tzw. mienie opuszczone w postaci zabudowań i gruntów. 29 stycznia 1946 roku, po załatwieniu spraw sądowych, Miasto Dąbrowa Górnicza stało się właścicielem 143 budynków, w tym 20 kompletnie zniszczonych i niezamieszkałych, 118 zdewastowanych w stopniu znacznym, a tylko 5 budynków miało stan dobry. Budynki zamieszkiwało 810 lokatorów, a liczba mieszkań wynosiła 1510. Ich zarządzaniem zajmował się Referat Mienia Opuszczonego. Narastająca ilość spraw związanych z gospodarowaniem powierzonym mieniem, w tym pilną potrzebą wykonania remontów, wyburzeń, załatwianiem spraw własnościowych, dokonywaniem przydziału mieszkań, spowodowała powołanie z dniem 1 stycznia 1950 roku odrębnego przedsiębiorstwa miejskiego o nazwie „Zarząd Nieruchomości Miejskich”. Postępujące zmiany w Polsce spowodowały, że na mocy dekretu z dnia 26 października 1950 roku, Minister Gospodarki Komunalnej wydał okólnik w sprawie zasad organizacji miejskich zarządów budynków mieszkalnych. Miał on wagę dzisiejszej ustawy i szczegółowo określał zasady działania przedsiębiorstwa. Po kilku miesiącach, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej podjęło uchwałę o upaństwowieniu Z.N.M., na mocy której powstał Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, administrujący zasobami mieszkalnymi o powierzchni wynoszącej początkowo 22.694 m2.

Kolejne lata to okres dynamicznych zmian w Dąbrowie Górniczej. Poważny postęp urbanistyczny, powstawanie zakładów przemysłowych, napływ nowych mieszkańców, budowa nowych osiedli, zwiększenie zasobów mieszkalnych przekazywanych przez zakłady pracy, spowodowały znaczny wzrost świadczonych przez MZBM usług. 1 stycznia 1992 roku, zarząd miasta podjął decyzję o przekształceniu go w zakład budżetowy.

Obecnie…

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 20, jest jednostką organizacyjną Gminy Dąbrowa Górnicza podległą Prezydentowi Miasta. Zakład działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/349/2020 z dnia 11 marca 2020 roku i nie posiada osobowości prawnej.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych administruje na dzień dzisiejszy ponad trzystoma budynkami, o łącznej powierzchni blisko 300 tysięcy m2, w których znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe. Własność gminy stanowi ponad 360 lokali użytkowych i ponad 3.200 pomieszczeń mieszkalnych. MZBM zarządza także budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, targowiskami miejskimi oraz szaletem miejskim.

Celem działania Zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb mieszkańców, zapewnienie użytkownikom lokali optymalnych warunków mieszkaniowych poprzez właściwą eksploatację i utrzymanie należytego stanu technicznego zasobów, prowadzenie remontów i inwestycji w przekazywanych w zarząd i administrację nieruchomościach, administrowanie budynkami i lokalami użytkowymi oraz świadczenie zleconych usług.

Z początkiem 2024 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zakończył obsługę wspólnot mieszkaniowych.

 

Krótki rys historyczny został opracowany dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Łukasika, pełniącego funkcję Dyrektora MZBM w latach 1992-2001, na podstawie udostępnionych archiwalnych informacji.